تاج آباد

طراحی و اجرا

از 1385  تا 1387

کارفرما : شخصی

پنج طبقه، چهار واحدی  800 متر مربع